Arts in Southeast Asia

ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
 
 

ศิลปกรรมยอดนิยม

Most Popular

ศิลปกรรมล่าสุด

Latest

219

หอคอยมัสยิดกำปงกลิง

อาคารมัสยิดแบบเอเชียอาคเนย์ มีลักษณะแตกต่างไปจากแบบอินเดียหรือเปอร์เซียมาก คืออยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในมีเสาสี่ต้นรองรับหลังคาลาดจำนวนมากซึ่งเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ไม่มีโดม ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือหอคอยซึ่งมีเรือนธาตุซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆและจบด้วยหลังคาลาดแบบจีน การซ้อนชั้นของหอคอยดังกล่าวคล้ายคลึงอย่างยิ่งกับเจดีย์ (ถะ) ในศิลปะจีน ในขณะเดียวกันก็คล้ายคลึงกับหอคอยตามแบบดาร์คารห์ (Dargarh) ของนาคปัฏฏนัมในอินเดียใต้ด้วย

มาเลเซีย

สมัย/รูปแบบศิลปะ
อาณานิคมดัตช์
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 22-23
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
พระใส
กรุงเทพมหานคร
ประติมากรรมพระใส

พระพุทธรูปองค์นี้ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ขมวดพระเกศาเล็ก รัศมีเป็นเปลวไฟ พระพักตร์ค่อนข้างใหญ่ พระเนตรใหญ่หรี่ลงต่ำ พระนาสิกใหญ่มากส่วนยอดพระนาสิกตัด พระโอษฐ์กว้างยิ้มแบบล้านช้าง พระหัตถ์ค่อนข้างใหญ่เทอะทะ นิ้วพระหัตถ์ค่อนข้างใหญ่ยาวเท่ากัน

พระเสริม
กรุงเทพมหานคร
ประติมากรรมพระเสริม

พระพุทธรูปองค์นี้ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ขมวดพระเกศาเล็ก รัศมีเป็นเปลวไฟ พระพักตร์รูปไข่และเล็ก พระนลาฏแคบ พระขนงโก่ง พระนาสิกเล็กและโด่ง พระวรกายบอบบาง สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวถึงพระนาภีปลายคล้ายเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์เล็กเรียวยาวเสมอกัน

พระบาง
นครพนม
ประติมากรรมพระบาง

พระพุทธรูปองค์นี้ประทับยืนปางห้ามสมุทร พระพักตร์ยาว ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวสูง พระเนตรมองตรง พระโอษฐ์ขนาดเล็กยิ้มแบล้านช้าง รัดประคดและผ้าหน้านางมีการตกแต่งลวดลายและประดับด้วยพลอยสี ประทับยืนบนฐานแปดเหลี่ยม

พระธาตุหนองสามหมื่น
ชัยภูมิ
สถาปัตยกรรมพระธาตุหนองสามหมื่น

เจดีย์อยู่ในผังเพิ่มมุม มีลายประทักษิณด้านล่างรองรับฐานสิงห์สองฐานต่อด้วยฐานบัวคว่ำบัวหงายคาดลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น เรือนธาตุตกแต่งด้วยลายกาบบน-กาบล่าง มีการประดับพระพุทธรูปภายในซุ้ม เหนือขึ้นไปเป็นหลังคาลาด เรือนชั้นซ้อนมีการจำลองเรือนธาตุขึ้นไปและมีการเพิ่มปราสาทจำลองหรือยอดซุ้มเหนือหลังคาทั้ง 4 ด้าน ส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม

เจดีย์ประธาน วัดเทพพลประดิษฐาราม
หนองคาย
สถาปัตยกรรมเจดีย์ประธาน วัดเทพพลประดิษฐาราม

เจดีย์องค์เป็นเจดีย์ทรงปราสาทในผังเพิ่มมุม ฐานเขียงสี่เหลี่ยมด้านล่างรองรับฐานบัวเข่าพรหมในผังเพิ่มมุมต่อด้วยเรือนธาตุซ้อนกัน 2 ชั้น มีซุ้มที่ด้านทั้ง 4 โดยซุ้มที่เรือนธาตุชั้นแรกมีการประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ซุ้มที่เรือนธาตุชั้น 2 ไม่สามารถประดิษฐานพระพุทธรูปได้ ส่วนยอดประกอบด้วยองค์ระฆัง บัลลังก์และปลียอด

พระธาตุบังพวน
หนองคาย
สถาปัตยกรรมพระธาตุบังพวน

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทในผังเพิ่มมุม ด้านล่างเป็นฐานเขียงต่อด้วยต่อด้วยฐานบัวเข่าพรหม ต่อด้วยเรือนธาตุในผังสี่เหลี่ยมมีซุ้มจระนำแบบซุ้มลด ทั้ง 4 ด้าน ส่วนยอดเป็นองค์ระฆังในผังสี่เหลี่ยมและต่อด้วยปล้องไฉน

พระธาตุท่าอุเทน
นครพนม
สถาปัตยกรรมพระธาตุท่าอุเทน

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทมีเรือนธาตุ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นคูหา เรือนธาตุมีการทำประตูหลอกทั้ง 4 ทิศ มีการตกแต่งซุ้มลักษณะคล้ายใบไม้ขนาดใหญ่และตกแต่งที่เสาประดับผนังและเสามุมด้วยลายปูนปั้น ต่อด้วยเรือนธาตุจำลองอีกหนึ่งชั้นและองค์ระฆังสี่เหลี่ยมประดับลวดลาย ส่วนยอดเป็นทรงบัวเหลี่ยมยืดสูง

พระเจ้าองค์ตื้อ
หนองคาย
ประติมากรรมพระเจ้าองค์ตื้อ

พระพุทธรูปองค์นี้ประทับนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย พระพักตร์รูปไข่เล็กและค่อนข้างยาว ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวขนาดใหญ่และสูง พระพักตร์สงบ ยังไม่เน้นเส้นขอบพระพักตร์ พระเนตรและพระนาสิกเล็ก พระโอษฐ์กว้าง ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิขนาดใหญ่ยาวถึงพระนาภี นิ้วพระหัตถ์ยาวเท่ากัน ประทับนั่งบนฐานกลีบบัวที่มีแต่บัวหงาย กลีบบัวเป็นแนวเฉียงโค้งงอน