ค้นหางานศิลปกรรม

ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
 
 

พระศรีรัตนเจดีย์

คำสำคัญ : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, วัดพระแก้ว, พระศรีรัตนเจดีย์, เจดีย์ทรงระฆัง, เจดีย์ทรงลังกา

ชื่อหลัก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ชื่ออื่นวัดพระแก้ว
ประเภทงานศิลปะสถาปัตยกรรม
ตำบลพระบรมมหาราชวัง
อำเภอเขตพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาคภาคกลาง
ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์
ค่าองศาทศนิยม
Lat : 13.7516
Long : 100.492358
พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดกริด
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 661348.81
N : 1520754.43
ตำแหน่งงานศิลปะบนฐานไพทีด้านทิศตะวันตก วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง

ประวัติการสร้าง

สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประดับเพิ่มเติมด้วยโมเสกทองที่สั่งจากประเทศอิตาลีในสมัยรัชกาลที่ 5

ขนาดความสูง 1 เส้น หรือ 40 เมตร
ลักษณะทางศิลปกรรม

พระศรีรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังกลม มีมุขหรือช่องคูหายื่นออกมาทั้ง 4 ทิศ ที่สันหลังคาประดับเจดีย์ทรงระฆังจำลองขนาดเล็ก ส่วนองค์เจดีย์รองรับด้วยฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย ชุดมาลัยเถา บัวปากระฆัง องค์ระฆัง บัลลังก์ในผังสี่เหลี่ยม ส่วนยอดประกอบด้วยแกนปล้องไฉนที่มีเสาหารล้อมรอบ ปล้องไฉน ปลียอดและเม็ดน้ำค้าง องค์เจดีย์ประดับกระเบื้องโมเสกสีทอง ช่องคูหาทั้ง 4 ทิศมีบานประตูเปิดปิดเพื่อเข้าไปภายในองค์เจดีย์ได้ ภายในองค์เจดีย์มีลักษณะเป็นโถงผนังโค้ง ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

พระศรีรัตนเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานไพทีด้านทิศตะวันตก ใกล้กับพระมณฑป ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาติที่ทรงได้มาจากลังกา รูปแบบของพระศรีรัตนเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ไปถ่ายแบบจากพระเจดีย์ประธานที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีมูลเหตุจากการที่วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดประจำพระราชวังหลวง เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่เป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวัง

สมัย/รูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์
อายุพุทธศตวรรษที่ 24
ศาสนาพุทธ
ลัทธิ/นิกายเถรวาท
ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนาเถรวาท
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

มีความเกี่ยวข้องกับเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ประธานวัดพระศรีสรรเพชญ์ ศิลปะอยุธยาตอนกลาง

รูปแบบลิขสิทธิ์Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทำข้อมูล2015-05-26
ผู้จัดทำข้อมูลพัสวีสิริ เปรมกุลนันท์
บรรณานุกรม

ศิลปากร, กรม. จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังในการฉลองพระนครครบ 200 ปี พุทธศักราช 2525. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525.

แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม. กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุ๊คส์, 2543.