ค้นหางานศิลปกรรม

ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับโครงการ


พันธกิจหลักของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คือการเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ปี 2557- 2560 จึงได้กำหนดแผนงานที่จะรวบรวมข้อมูลทางสังคม-วัฒนธรรมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อขยายคลังข้อมูลและเป็นพื้นในการศึกษาวิจัยเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม-วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของ ศมส. ให้มีครบรอบด้าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะทั้งในประเทศไทยและในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ดังนั้น ศมส. จึงจัดตั้งโครงการจัดทำฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมของไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน แต่ในสมัยต่อมาได้มีการรับวัฒนธรรมทางศาสนาจากอินเดีย จากจีน และจากตะวันตกที่เกิดขึ้นในบางประเทศ ทำให้แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้มีทั้งความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะงานศิลปกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนความคิดและความเชื่อทางศาสนาของแต่ละชนชาติ ที่ปรากฏขึ้นในงานศิลปกรรมที่แตกต่างกัน

ดังนั้น วิธีการทางประวัติศาสตร์ศิลปะ จึงเข้ามาทำการวิเคราะห์อธิบาย และแสดงให้เห็นถึงหลักฐานทางด้านศิลปกรรมของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่ามีลักษณะรูปแบบที่มาเป็นอย่างไรในแต่ละยุคสมัย รวมถึงมีแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปกรรมของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ผ่านคติความเชื่อที่มีร่วมกัน ทว่ามีรูปแบบของงานศิลปกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นทางสังคม ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการผสมผสานศรัทธากับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละดินแดนเช่นกัน