ค้นหางานศิลปกรรม

ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
 
 

พระธาตุท่าอุเทน

คำสำคัญ : พระธาตุ, พระธาตุพนม, ศิลปะล้านช้าง, ศิลปะลาว, พระธาตุท่าอุเทน, วัดพระธาตุธาตุอุเทน, พระธาตุเรณู

ชื่อเรียกอื่นเจดีย์ประธาน
ชื่อหลักวัดพระธาตุท่าอุเทน
ประเภทงานศิลปะสถาปัตยกรรม
ตำบลท่าอุเทน
อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์
ค่าองศาทศนิยม
Lat : 17.581589
Long : 104.591261
พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดกริด
Zone : 48 Q
Hemisphere : N
E : 456628.62
N : 1943941.9
ตำแหน่งงานศิลปะด้านหลังพระอุโบสถในปัจจุบัน

ประวัติการสร้าง

ข้อมูลจากจารึกอักษรไทน้อยที่กำแพงพระธาตุ สร้างโดยอ.สีทัตต์ ได้เป็นหัวหน้าชักชวนพระภิกษุและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 ใช้เวลา 6 ปี จึงแล้วเสร็จในปี 2459 เป็นฝีมือช่างญวนชื่อองแมด

กระบวนการสร้าง/ผลิต

ก่ออิฐถือปูน

ประวัติการอนุรักษ์

ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 4ง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2541

ลักษณะทางศิลปกรรม

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทมีเรือนธาตุ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นคูหา เรือนธาตุมีการทำประตูหลอกทั้ง 4 ทิศ มีการตกแต่งซุ้มลักษณะคล้ายใบไม้ขนาดใหญ่และตกแต่งที่เสาประดับผนังและเสามุมด้วยลายปูนปั้น ต่อด้วยเรือนธาตุจำลองอีกหนึ่งชั้นและองค์ระฆังสี่เหลี่ยมประดับลวดลาย ส่วนยอดเป็นทรงบัวเหลี่ยมยืดสูง

ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

เจดีย์ที่จำลองพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนม

ข้อสังเกตอื่นๆ

เจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่จำลองพระธาตุพนมองค์เดิมมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการตกแต่งเรือนธาตุเพียงแต่มีการปรับทรงให้ยืดสูงขึ้นกว่าพระธาตุพนมองค์ต้นแบบ แต่ก็ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาพระธาตุพนมองค์เดิมได้อยู่ในระดับหนึ่ง

ยุคประวัติศาสตร์
สมัย/รูปแบบศิลปะล้านช้าง
อายุกลางพุทธศตวรรษที่ 25
ศาสนาพุทธ
ลัทธิ/นิกายเถรวาท
ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนาเถรวาท
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

1. พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุองค์ต้นแบบของพระธาตุท่าอุเทน ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่หลังจากการพังทลายในปี พ.ศ. 2518

2. พระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม อีกหนึ่งตัวอย่างของการจำลองพระธาตุพนมแต่มีรูปแบบใกล้เคียงกับพระธาตุพนมองค์ต้นแบบมากกว่า

รูปแบบลิขสิทธิ์Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทำข้อมูล2016-08-21
ผู้จัดทำข้อมูลรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
บรรณานุกรม

วิโรฒ ศรีสุโร. ธาตุอีสาน. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2539.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์. เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555.

ประภัสรร์ ชูวิเชียร. ศิลปะลาว. กรุงเทพฯ: มติชน, 2557.