ค้นหางานศิลปกรรม

ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
 
 

พระเสริม

คำสำคัญ : พระพุทธรูป, วัดปทุมวนาราม, พระพุทธรูปปางมารวิชัย, ศิลปะล้านช้าง, ศิลปะลาว, พระเจ้าองค์ตื้อ, พระใส, พระเสริม

ชื่อหลักวัดปทุมวนาราม
ประเภทงานศิลปะประติมากรรม
ตำบลปทุมวัน
อำเภอเขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ภาคภาคกลาง
ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์
ค่าองศาทศนิยม
Lat : 13.745928
Long : 100.536587
พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดกริด
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 666135.7
N : 1520156.94
ตำแหน่งงานศิลปะพระพุทธรูปประธานในพระวิหาร

ประวัติการสร้าง

ไม่ปรากฏประวัติการสร้างแต่จากรูปแบบน่าจะสร้างขึ้นกลาง – ปลายพุทธศตวรรษที่ 21

กระบวนการสร้าง/ผลิต

หล่อสำริด

ประวัติการอนุรักษ์

ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492

ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว สูง 4 คืบ 1 นิ้ว
ลักษณะทางศิลปกรรม

พระพุทธรูปองค์นี้ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ขมวดพระเกศาเล็ก รัศมีเป็นเปลวไฟ พระพักตร์รูปไข่และเล็ก พระนลาฏแคบ พระขนงโก่ง พระนาสิกเล็กและโด่ง พระวรกายบอบบาง สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ยาวถึงพระนาภีปลายคล้ายเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์เล็กเรียวยาวเสมอกัน

ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

ตัวอย่างพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างในกรุงเทพมหานครที่มีตำนานสัมพันธ์กับพระใส

ข้อสังเกตอื่นๆ

พระเสริมมีพุทธลักษณะคล้ายกับพระเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ ซึ่งเป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปในศิลปะล้านช้างที่ยังมีอิทธิพลของศิลปะล้านนาหลายประการ ต่างจากพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างรุ่นหลังที่เน้นเส้นต่างๆ บนพระพักตร์เป็นร่องลึก พระโอษฐ์เล็กและขอบพระโอษฐ์หนา พระวรกายเพรียวบาง นิ้วพระหัตถ์ใหญ่และยาวเท่ากัน

ยุคประวัติศาสตร์
สมัย/รูปแบบศิลปะล้านช้าง
อายุกลาง – ปลายพุทธศตวรรษที่ 21
ศาสนาพุทธ
ลัทธิ/นิกายเถรวาท
ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนาเถรวาท
ตำนานที่เกี่ยวข้อง

ตำนานกล่าวว่าพระใสถูกสร้างขึ้นโดยพระธิดาสามพี่น้องของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในปี พ.ศ. 2109 พร้อมกับพระสุกและพระใส โดยตั้งชื่อตามพระนามของพระธิดาทั้ง 3 โดยในระหว่างการหล่อได้มีตาผ้าขาวมาช่วยสูบเตาหลอมทองและมีห่วงกลมขนาดเท่านิ้วมือที่ฐานของพระใสจำนวน 3 ห่วง เมื่อหล่อเสร็จ พระพุทธรูปทั้ง 3 ก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพนชัยในอาณาจักรล้านช้างเรื่อยมา

เมื่อใดที่เกิดศึกสงคราจะมีการนำพระพุทธรูปทั้ง 3 ไปซ่อนไว้ยังถ้ำบนภูเขาควาย เมื่อสงครามสงบจึงอัญเชิญกลับมาที่เดิม หลังจากนั้นเจ้าสุริยุมารได้ทรงอธิษฐานกับพระใสว่าหากบ้านเมืองจะสงบสุขขอให้พระใสแสดงปาฏิหาริย์ เมื่อทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นจริงๆ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ข้ามแม่น้ำโขง แต่พระสุกจมน้ำไปเหลือเพียง 2 องค์ และได้นำไปประดิษฐานยังวัดโพธิ์ชัย ก่อนที่จะอัญเชิญลงมายังกรุงเทพมหานครในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในคราวแรกประดิษฐานอยู่ภายในพระบวรราชวังก่อนจะอัญเชิญมาไว้ยังวัดปทุมวนาราม

ซึ่งจากพุทธศิลป์ พระเสริมเป็นพระพุทธรูปที่อาจจะสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก็ได้ต่างจากพระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคายที่มีอายุสมัยหลังลงมา
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

1. พระใส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย พระพุทธรูปที่ตามตำนานระบุว่าสร้างขึ้นพร้อมกัน แต่จากพุทธศิลป์แล้วน่าจะมีอายุสมัยหลังลงมา คือ ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

2. พระเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมภูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐิราชและมีพุทธศิลป์ใกล้เคียงกับพระเสริม

รูปแบบลิขสิทธิ์Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทำข้อมูล2008-08-18
ผู้จัดทำข้อมูลธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล
บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย สายสิงห์. เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555.

ประภัสรร์ ชูวิเชียร. ศิลปะลาว. กรุงเทพฯ: มติชน, 2557.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์. พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของคนไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.

เจริญ ตันมหาพราน. พระพุทธรูปล้านช้าง. กรุงเทพฯ: ปราชญ์, 2554.