ค้นหางานศิลปกรรม

ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
 
 
แสดง 1 ถึง 8 จาก 27 รายการ, 4 หน้า
เจดีย์ประธาน
เชียงใหม่
สถาปัตยกรรมเจดีย์ประธาน

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ช้างล้อม ฐานเขียงด้านล่างรองรับฐานเขียงสี่เหลี่ยมยกสูงมีร่องรอยการประดับรูปช้างล้อมรอบแบบช้างครึ่งตัวทั้ง 4 ด้าน เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายยืดท้องไม้สูงประดับซุ้มหน้านางด้านละ 5 ซุ้ม รวม 20 ซุ้มต่อด้วยชุดบัวถลา 3 ฐานต่อด้วยบัวปากระฆัง องค์ระฆังในผังกลม บัลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านฉัตรและปล้องไฉนที่ส่วนบนหักหายไป

เจดีย์ทรงปราสาท
เชียงใหม่
สถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงปราสาท

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาท มีฐานเขียงรอบรับฐานบัวคว่ำบัวหงายคาดลูกแก้ว 1 เส้น 2 ฐานยืดท้องไม้สูงในผังยกเก็จ ต่อด้วยฐานหน้ากระดานยกเก็จรองรับเรือนธาตุยกเก็จมีซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้านประดิษฐานพระพุทธรูป ประดับลายกาบบน กาบล่าง ประจำยามอกที่บริเวณเสา เหนือขึ้นไปเป็นส่วนเรือนยอดที่ทำเป็นเรือนชั้นซ้อนคือมีผนัง ช่องวิมาน มีปราสาทจำลองที่ด้านและมุม มีบรรพแถลงสลับกับหลังคาลาด ส่วนยอดสุดหักหายไป

เจดีย์ประธาน
เชียงใหม่
สถาปัตยกรรมเจดีย์ประธาน

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆัง มีฐานในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมเล็กไม้ 36 ด้านล่างสุดติดกับพื้นปรากฏขอบด้านบนของพนักระเบียง ถัดขึ้นไปเป็นฐานหลักในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม 3 ชั้น ฐานบัวชั้น 2 และ 3 มีลูกแก้วคาดชิดด้านบนท้องไม้ ฐานบัวแรกทำให้ลาดเอียงเป็นพิเศษโดยการไม่ใส่บัวหงาย มีการประดับมุมด้วยสถูปิกะที่ชั้นแรกและชั้น 2 และประดับด้วยปูรณฆฏะที่ชั้น 3 ถัดขึ้นเป็นฐานปรับมุมในผังแปดเหลี่ยม ที่ใช้บัวคว่ำ 2 ฐานโดยตัดบัวหงายออก ต่อด้วยฐานเขียงกลม 3 ฐาน บัวปากระฆังทำเป็นทรงคล้ายบัวคลุ่ม องค์ระฆังประดับบัวคอเสื้อบริเวณไหล่องค์ระฆังแต่ไม่ประดับบนรัดอก ต่อด้วยปล้องไฉนทรงกรวยเตี้ยที่ประกอบด้วยบัวคว่าสลับกับลูกแก้วและปลียืดยาวมาก

เจดีย์ช้างล้อม
เชียงใหม่
สถาปัตยกรรมเจดีย์ช้างล้อม

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ฐานล่างเป็นฐานเขียงต่อด้วยฐานช้างล้อม ที่มีประติมากรรมรูปช้างทั้งสิ้น 15 เชือก ต่อด้วยทางประทักษิณมีบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออก เรือนธาตุมีการประดับซุ้มด้านละ 3 ซุ้ม รวม 12 ซุ้มมีการประดับลวดลายปูนปั้น จระนำกลางเป็นซุ้มซ้อน ส่วนยอดเป็นหลังคาลาด 2 ชั้นในผังยกเก็จ ต่อด้วยชุดฐานรองรับองค์ระฆัง 3 ฐานในผังแปดเหลี่ยม บัวปากระฆัง องค์ระฆังในผังกลม บัลลังก์ในผังเพิ่มมุม ก้านฉัตร ปล้องไฉน และปลี

เจดีย์ทรงระฆัง วัดกิตติ
เชียงใหม่
สถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงระฆัง วัดกิตติ

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังในผังกลม มีฐานเขียงรองรับฐานบัวคว่ำบัวหงายคาดลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น 2 ฐานยืดท้องไม้สูงในผังยกเก็จ ต่อด้วยฐานหน้ากระดานกลมรองรับชุดฐานบัวคว่ำบัวหงายคาดลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น 3 ฐาน ต่อด้วยบัวปากระฆัง องค์ระฆังในผังกลมมีรัดอก ต่อด้วยบัลลังก์ในผังเพิ่มมุม ก้านฉัตร ปล้องไฉน

กู่พระเจ้าติโลกราช
เชียงใหม่
สถาปัตยกรรมกู่พระเจ้าติโลกราช

เจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียว ฐานเขียงด้านล่าง 2 ฐานรองรับฐานบัวคว่ำบัวหงายคาดลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น ต่อด้วยเรือนธาตุที่มีจระนำซุ้มทั้ง 4 ด้าน เสามีการประดับลายกาบบน กาบล่าง ถัดขึ้นเป็นหลังคาลาด 1 ชัด ต่อด้วยฐานเขียง ชุดฐานบัวคว่ำบัวหงายคาดลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น 3 ฐานในผังกลมรองรับองค์ระฆัวกลม บัลลังก์ ก้อนฉัตร ปล้องไฉนและปลียอด

จิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำ
เชียงใหม่
จิตรกรรมจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำ

จิตรกรรมฝาผนังที่วิหารลายคำมีหลายส่วน บริเวณผนังห้องท้ายวิหารเขียนภาพพระอดีตพุทธเจ้าเรียงแถว ผนังด้านทิศเหนือเขียนเรื่องสุวรรณหงส์ ผนังด้านทิศใต้เขียนเรื่องสังข์ทอง เหนือเรื่องสุวรรณหงส์และสังข์ทองเขียนภาพเทพชุมนุม โดยลักษณะภาพที่ปรากฏมีลักษณะเป็นแบบ 3 มิติและมึความสมจริงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกและมีอิทธิพลจากศิลปะพม่า เช่นลักษณะสถาปัตยกรรมทรงปยาทาดหรือเครื่องทรงกษัตริย์ต่างๆและมีการเขียนภาพกากที่บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวบ้านในปริมาณที่มากกว่าจิตรกรรมฝาผนังในภาคกลาง

เศียรพระแสนแซว่
เชียงใหม่
ประติมากรรมเศียรพระแสนแซว่

เศียรพระแสนแซว่มีลักษณะคล้ายหน้ากาก พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเรียวเหลือบลงต่ำ พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย พระหนุเป็นปม ขมวดพระเกศาใหญ่