ค้นหางานศิลปกรรม

ฐานข้อมูลศิลปกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
 
 
 
 
 
 

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

คำสำคัญ : พระราชวังบางปะอิน, พระบรมราชเทวี, สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ , พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเรือล่ม, พระนางเรือล่ม

ชื่อเรียกอื่นอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเรือล่ม
ชื่อหลักพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทงานศิลปะสถาปัตยกรรม
ตำบลบ้านเลน
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคภาคกลาง
ประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์
ค่าองศาทศนิยม
Lat : 14.232131
Long : 100.58071
พิกัดภูมิศาสตร์
พิกัดกริด
Zone : 47 P
Hemisphere : N
E : 670522.92
N : 1574000.41
ตำแหน่งงานศิลปะภายในพระราชวังบางปะอินด้านทิศตะวันออก เขตพระราชฐานชั้นใน แนวเดียวกันกับพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร

ประวัติการสร้าง

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์ในระหว่างทางเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอนุสรณ์แห่งความรักแห่งนี้ขึ้น พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2426 ซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สิ้นพระชนม์ครบรอบ 3 ปี

กระบวนการสร้าง/ผลิต

หินอ่อนแกะสลัก

ประวัติการอนุรักษ์

-

ขนาด-
ลักษณะทางศิลปกรรม

เป็นอนุสาวรีย์หินอ่อนแกะสลักจากประเทศอิตาลี ลักษณะเป็นฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมและยอดหกเหลี่ยมทรงสูง มีรายละเอียดดังนี้

ผนังด้านทิศตะวันตก ปรากฏข้อความดังนี้

ที่รฦกถึงความรัก

แห่ง

สมเดจพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรตน์

พระบรมราชเทวี อรรคมเหษี

อันเสดจทิวงคตแล้ว

ซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้ โดยความศุขสบาย

แลเปนที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเปนที่รัก แลที่

สนิทอย่างยิ่งของเธอ

อนุสาวรี นี้สร้างขึ้น

โดย

จุฬาลงกรณ์ บรมราช

ผู้เปนสวามี อันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์

อันแรงกล้าในเวลานั้น แทบจะถึงแก่ชีวิตร

ถึงกระนั้นยังมิได้หักหาย

จุลศักราช ๑๒๔๓

ผนังด้านทิศตะวันตก ปรากฏข้อความเป็นภาษาอังกฤษในความหมายเดียวกันกับด้านทิศตะวันออก

ผนังด้านทิศใต้ สลักเป็นตัวอักษร "ส" ภายใต้พระมงกุฎ หมายถึงอักษรพระนามาภิไธยในสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผนังด้านทิศเหนือ สลักเป็นรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

ข้อมูลที่สำคัญทางวิชาการ

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีในพระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นตัวอย่างหนึ่งของอนุสารีย์ที่ระลึกถึงพระราชวงศ์ที่สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 5 อันเป็นรัชสมัยแรกที่มีการสร้างตามแนวคิดแบบตะวันตก รวมทั้งยังจัดสร้างด้วยวัสดุและช่างฝีมือจากต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจากการสร้างพระพุทธรูปเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่เจ้านายที่สิ้นพระชนม์ตามแบบอย่างราชประเพณีที่เคยกระทำมาในอดีต

ข้อสังเกตอื่นๆ

-

ยุคประวัติศาสตร์
สมัย/รูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์
อายุพุทธศตวรรษที่ 25
ศาสนา/ความเชื่อที่เกี่ยวข้องศิลปะในราชสำนัก
ตำนานที่เกี่ยวข้อง

-

งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง

1. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

2. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ น้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

3.อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. พระรูปหินอ่อนแกะสลักพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานภายในอนุสาวรีย์เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

รูปแบบลิขสิทธิ์Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
วันที่จัดทำข้อมูล2017-08-04
ผู้จัดทำข้อมูลพัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, นิรินธน์ ภู่คำ
บรรณานุกรม

พระราชวัง, สำนัก. จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก. กรุงเทพฯ: สำนักฯ, 2536.

_______. พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: สำนักฯ, 2548.

ศิลปากร, กรม. จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ. กรุงเทพฯ: กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2537.

แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์: พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2557.